ინტეგრირებული „LS ოლიმპიადა“

14. 12. 21014.   ტარდება ინტეგრირებული LS ოლიმპიადა“   I-VI კლასის ჩათვლით შემდეგ საგნებში: ქართული ენა, ინგლისური ენა, მათემატიკა, ისტორია, ბუნებისმეტყველება, ხელოვნება, მუსიკა.

.